Национална пещерна експедиция „Терра Бесика – 2023”

  1. География на района

 

Географски координати

41°53′44″ с. ш.24°01′18″ и. д.

 

Баташка планина е мощен планински рид с централно местоположение в Западните Родопи, между долините на реките Чепинска, Девинска и Въча, на територията на области Пазарджик и Смолян.      
Планината има форма на изпъкнала на юг дъга с дължина около 60 км и ширина до 15-20 км и площ около 250 km2. На запад и югозапад долината на Чепинска река и поредица от високи седловини я отделят от Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи. На северозапад и север склоновете ѝ постепенно потъват в Чепинската и Баташката котловина, а след това долината на Стара река я отделят от рида Къркария и Бесапарските ридове. На изток дълбоката долина на река Въча я отделя от рида Чернатица, а на юг каньоновидната долина на Девинска река — от Девинска планина. Планината се състои от три обосибени части (ридове): на запад Сюткя (най-висок и най-голям), в средата Баташки рид (Снежнижка част) и на североизток Равногор (най-малък и най-нисък). Климатът е планински с преходноконтинентално влияние. По северните склонове се проявява Фьон. от планината водят началото си два големи десни притока на Марица — Чепинска (с десния си приток Мътница) и Стара река (с десния си приток Равногорска река) и левите притоци на Въча — Девинска река и Гашня.

М. КАЧАКОВ ЧАРК - местност с надморска височина около 1200 м, намира се на окло 14 км. от град Ракитово придвижването е по асфалтов път. Там има стопански постройки, горски вили и бараки, стопанисвани от ДГС – Ракитово. На Качаков чарк има ток и вода( точката в синьо). На около 1 км. от него е ловна хижа ЧУКУРА. 

Точките в червено показват приблизителното место положение на проучваните пещери и пропасти.

  1. Геология на района.

Билните части се издигат на 1800-2000 м и имат плосък релеф с единични изолирани върхове: Голяма Сюткя (2185,8 м), Баташки снежник (2081,9 м), Малка Сюткя (2078,7 м) и др. Средна надморска височина около 1500 м. Изградена е от гнайси, гранити, мрамори и олигоценски риолити. Широко развитие имат карстовите форми: пещери ("Снежанка, Лепеница и др.)", карстови и минерални извори.

  1. Хидрогеоложки проучвания на района.

От д-р. Сим. Кереков и инж.-геолог П. Манчев

      „Районът от р. „Селкюприя“(язовир „Тошков чарк) до извора „Клептуза“ при Велинград се изгражда от кристалинния цокъл на Родопския масив и отчасти от риолит и  кватернерни седименти. В нашият случай представлява по-голям интерес  кристалинът,представен от високо кристалинни  гнайси и шисти и добре изкристализирали  мрамори  и мраморизирани долмитни варовици. В проучения район мраморите образуват ивица с дължина 35км. и широчина 3км., която започва  от  извор „Топлика“ в чашката на язовира „Тошков чарк“ и стига до извора „Клептуза“ при Велинград. По- чисти от прослойки са мраморите само в двата края на ивицата където тя има по-голяма широчина.В северозападния  край на ивицата мраморите са добре и напълно изкристализирали- бели и едрозърнести или сивобели и по-дребнозърнести.Около  реките „Бежаница“ и „Чокура“ се срещат  и мрамори, преминаващи в циполини.“

   При хидрогеоложките проучвания  правени през 1955г-1956г. разполагаме с следните геоложки бележки.

    За да се обясни първоначалната поява на вода с малко осоляване в извор „Клептуза“, е необходимо  да се приеме наличието на отделен канал в десния бряг на р. „Чокура. Това се потвърждава и от съществуващите карстови форми и губилища по този бряг, особено губилището  при обекта „Чокура“, където посоката на  губещата се вода е към десния бряг.Водата, която циркулира по този канал, навярно е в малко количество в сравнение с отока  на големия извор.В  този подземен карстов канал, дължината на който по права линия от губилището до извора  е около 10км, водата се е движила със средна скорост 540м/час. Ако се опитаме да изчислим „коефициента на филтрация“, получаваме минимална стойност 13000м/24 часа.Това вече не е никаква „филтрация“, а направо  свободно протичане и очевидно понятието „коефициент на филтрация“ и свързаните с него представи и изчисления.

  1. История на проучването през 2023г.

      От 21 до 24 септември се проведе Национална пещерна експедиция „Терра Бесика – 2023”. Тя бе дванадесета по ред за района на град Ракитово и бе организирана от пещерняците от, Българско пещерно дружество Ракитово. В нея взеха участие 46 пещерняци, съмишленици и представители на  пещерни клуба, от различни краища на страната: 

БПД – Ракитово;

ПК Хелектит – София;

ПК Мрак – Етрополе;

СК Страшеро – Враца;

СК Пълдин – Пловдив;

Българско пещерно дружество;

ТД  Купена – Пещера;

ПК  Искър – София;

Българска федерация по спелеология

ПК Под ръбъ – Церово;

СК Ъндърграуд – София;

Магазин  Алтсайдер;

Експедицията продължи 4 дни. Базовият лагер на пещерняците бе разположен в ловния дом на ДГС Ракитово, местност Качаков чарк.

Програмата стартира на 21.09.2023г. с  авторска фотографска изложба на Иван Христов. Съвместно със Зелени Балкани, 25 фотоса –„ Дом в обятията на българските планини“, бяха разположени пред сградата на Община Ракитово и след това в базовият лагер на Качаков чарк. 

Най-голямото предизвикателство по време на експедицията си остана пещерата Ледникът, защото имаше предположение, че пещерата продължава срещу течението на основната река, след снишаването на тавана.Като в същото време трябваше да се проучи втората река (приток), за продължение. Пещерняците се заеха с проучването и  на пещерата. В следващите дни се заеха с разчистването,разширяването и проникването в нови части на пещера Здравец. Проникване и изследване  на пропастната пещера Власичина, както и разчистване, продължение на пещера Малката паничка  и пещера Паничката. Снемане на координати за докартиране на пещера Лепеница.  Работа на терен, заснемане входовете на повечето пещери и набиране на снимков материал. 

       С проучването на определени части  от пещера Ледникът се заеха пет работни групи състав: Симеон Ненков, Тодор Марков, Иван Кафеджиев, Тим Браухле, Асен Сотиров, Димитър Димитров, Димитър Радев, Александра Талева, Стойчо Зарев . Работните групи проведоха изследвания в три последователни дни.

     На  пещерата Здравец, работиха : Даниела Проданова, Муса Еюпов, Валентин Тодоров,, Йонко Ангелов, Васил Тоданов, Ивайло Чичев, Иван Кафеджиев, Тодор Марков, Тим Браухле, Симеон Ненков,  Стимка  Мирова, Стойчо Зарев. Три дни те разчистваха и разширяваха от  входа на вътре в пещерата.

         Паничката и малката паничка разчистваха: Алексей Жалов, Веселка Проданова, Стела Кючукова, Стимка Мирова, Николай Проданов, Ивайло Найдов, Добромира Зарева. Два дни се работи по двата обекта.

       Пещера Власичина  работен екип: Йонко Ангелов, Ивайло Чичев, Симеон Ненков, Тим Браухле, Васил Тоданов. Проникване и  проучване на пропастната пещера за евентуално продължение надолу.

       Изследвания и замерване:  Димитър Димитров, Мария Димитрова. Три дни се правиха замервания в пещерите Лепеница, Ледникът, Под калето.

       Работа в пещера Лепеница: Александър Стоев, Асен Сотиров. Снемане на координати след третия сифон и в самия край на втори етаж от пещерата. По Лепеница се работи два дни.

       Отговорници за нашата храна, комфорт и уют в базовия лагер: Стимка  Мирова, Васил Тоданов,  Стела Кючукова, Добромира Зарева, Ивайло Найдов,  Тодор Марков, Иван Кафеджиев,  Муса Еюпов.

 Експедицията отбеляза тринадесет години неуморен труд и постоянство.          

 

     В тази експедиция се изпълниха няколко задачи:

- Проверени и проучени за евентуални нови части в  пещера Ледникът –  10 метра продължение стигащо до комин срещу течението на водата, която се явява приток, на основната река.

- Разширено и разчистено в Здравец – за сега около 20 метра.

- Власичина,проникване, екипиране и прегледа за продължение – не продължава.

- Опит за преодоляване на третия сифон от водолаз и замерване на последната зала в пещера Лепеница. Опита бе неуспешен, поради запълненият сифон от пясък.

- Разчистен голям участък в  пещера Паничката, продължение в Малката паничка.

- Замервания и резултати на температура, концентрация на въглероден двуокис и гама лъчение(гама - фон) с подвижна измервателна станция. Измерените стойности са в рамките на нормите.    

    Забележка: По време на “Терра Бесика 2023“ с доста труд  се свърши много, но и много предстои.

Работа за предстоящи пещерни експедиции:

Пещера Ледникът  разширяване и продължаване напред в три посоки( напред в основната галерия, напред по течението на реката и срещу нейното течение ).

 Здравец - продължава разчистването на  чакъл и камъни, надолу и напред.

 Пещера Паничката  - продължава разчистване от наносен материал (пясък,глина, чакъл и камъни),за работни групи отделящи време през годината.

Пещера Власичина – разчистване, изнасяне на повърхността камъни, който са на дъното на пещерата. Работа за следващи експедиции.

Лепеница – проникване и изследване на участъка след третия сифон(за свързване с жива връзка между Лепеница и Ледникът), водолазен екип за следващи експедиции.  

                    

 

                                                                                Изготвил:

                                                    Българско пещерно дружество Ракитово

 

 

 

Дата: 30.10.2023г.

Гр. Ракитово.        

Този сайт е създаден по проект на Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик.
Програмата за изпълнение е „ Политики за младежта в сферата на околната среда.“
© 2022 cavingrakitovo.eu Всички права запазени.